Primality and Factoring


import numpy
from EuclideanGCD import *
from math import ceil, floor, exp, log, sqrt
from decimal import *
from random import *
getcontext().prec = 800

# Simbolo di jacobi


def Jacobi(a, m):
  a = a % m
  t = 1
  while a != 0:
    while (a % 2 == 0):
      a = a // 2
      if (m % 8 in [3, 5]):
        t = -t
    (a, m) = (m, a)
    if (a % 4 == m % 4) and (m % 4 == 3):
      t = -t
    a = a % m
  if m == 1:
    return t
  return 0

# TEST DI PRIMALITA'


def Fermat(n):
  for i in range(1, n):
    if pow(i, n - 1, n) != 1:
      print("Witness=", i, "\n")
      return False
  return True


def SolvayStrassen(n):
  if n == 2:
    return True
  if n > 2 and (n % 2 == 0):
    return False
  for i in range(2, int((n + 3) // 2)):
    if pow(i, (n - 1) // 2, n) != (n + Jacobi(i, n)) % n:
      print("Witness=", i)
      return False
  return True


def SPprime(n, a):
  # Strong Pseudoprime mod a
  t = n - 1
  s = 0
  while (t % 2 == 0):
    s += 1
    t = t // 2
  # print "n=1+",t,"*(2**",s,")"
  b = pow(int(a), int(t), int(n))
  if ((b == 1) or (b == n - 1)):
    return True
  for j in range(1, s):
    b = pow(b, 2, n)
    if (b == n - 1):
      return True
  return False


def MillerTest(n):
  # Questo test di primalita' dipende da ERH
  # altrimenti e' probabilistico
  W = min(round(2 * log(n * 1.0)**2), n - 1)
  for a in range(2, int(W + 1)):
    if not(SPprime(n, a)):
      #    print "a=",a
      return False
  return True

PrimeP = MillerTest

# Costruzione primi


def NextPrime(N):
  i = N
  while (i < 2 * N + 2):
    i += 1
    if PrimeP(i):
      return i


def PrimesUpTo(B):
  if B < 2:
    return ()
  i = 2
  r = []
  while(i < B + 1):
    r.append(i)
    i = NextPrime(i)
  return r

# Fattorizzazione con Pollard Rho


def PollardRho(n: int) -> int:
  maxiter = 100000
  for t in range(0, maxiter):
    print("iter=", t, "\n")
    a = int(randrange(1, n - 3 + 1))
    s = int(randrange(0, n - 1 + 1))
    (U, V) = (s, s)
    print("a=", a, " s=", s, "\n")

    def F(x):
      return (pow(int(x), 2) + a) % n
    g = 1
    while(g == 1):
      U = F(U)
      V = F(V)
      V = F(V)
      T = abs(int(U - V))
      print("U=", U, "\n", "V=", V, "\n", "U-V=", T, "\n")
      h = XEuclidean(T, n)
      print(h)
      g=h[2]
    if g != n:
      return g
  return False